Restarty Hamrak 1 (02.09.2020) Restarty Hamrak 1 (02.09.2020)