Restarty Hamrak 3 (02.09.2020) Restarty Hamrak 3 (02.09.2020)