LS Slovanka - Vrstevnicovka (24.08.2020) LS Slovanka - Vrstevnicovka (24.08.2020)